Voor de ondernemer

1 Houd uw uren bij
Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die
(in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming. Denk bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.
Let op
Ook in 2015 kunt u blijven profiteren van de ondernemersaftrek. Voorlopig blijft deze ongemoeid. De voorgestelde winstbox is van de baan.

2 Maak optimaal gebruik van investeringsaftrek
Beoordeel of het wenselijk is te wachten met investeringen tot na 1 januari 2015. Als tijdstip van investering geldt het moment waarop u de verplichtingen tot aanschaf of verbetering van het bedrijfsmiddel aangaat. Door investeringen uit te stellen ontvangt u mogelijk meer investeringsaftrek.

3 Geen VAR meer maar BGL
U vraagt straks geen VAR meer aan maar een Beschikking geen loonheffingen (BGL). De BGL is een beschikking die de opdrachtgever duidelijkheid geeft over de gevolgen van een arbeidsrelatie voor de loonheffingen. U heeft als ondernemer door de BGL dus geen zekerheid over de vraag of u loon uit dienstbetrekking of winst uit onderneming geniet. De opdrachtgever is straks medeverantwoordelijk voor de aanvraag van de BGL.
Let op
U blijft voorlopig gebruik maken van de VAR 2014. Deze blijft namelijk geldig tot de inwerkingtreding van de BGL.

4 Lagere toevoeging aan oudedagsreserve
Indien u winst maakt, kunt u een deel van die winst aanwenden voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze toevoeging aan de FOR verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting. U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de FOR. U kunt dan nog slechts 9,8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR. Op dit moment is dat maximaal 10,9% van de winst. Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van € 8.640. In 2014 is het maximumbedrag nog € 9.542.

Btw tips

5 Vraag btw over facturen van niet-betalende debiteuren terug
U kunt btw die u al hebt afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kunt innen, terugvragen bij de belastingdienst. Deze btw mag niet worden aangegeven op het suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende btw-aangifte, maar moet in briefvorm worden ingediend bij de belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.
Tip
Stuur de factuur mee.

6 Pas de KOR toe
Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval kan het zijn dat u een deel van de btw niet hoeft te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd. Ga na of u de KOR kunt toepassen.

7 Profiteer langer van laag btw-tarief in de bouw
U kunt langer gebruik maken van het verlaagde btw-tarief op de arbeidskosten bij de renovatie en het herstel van woningen. Het verlaagde tarief van 6% voor woningen ouder dan twee jaar wordt namelijk verlengd tot 1 juli 2015.

Welke werkzaamheden vallen ook al weer onder renovatie- en herstelwerkzaamheden?
Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning. Ook valt hieronder het aanbrengen van goederen in of aan een woning die in bouwkundig opzicht deel (gaan) uitmaken van de woning. Zo kunt u over de arbeidskosten voor het plaatsen van een keuken of het vervangen van een cv-installatie in beginsel het verlaagde 6%-tarief toepassen.

Verder is goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief wordt toegepast op:
• het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers, mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden;
• de arbeidskosten van de in opdracht op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Dit geldt zowel voor de op locatie vervaardigde goederen als de in eigen bedrijf vervaardigde goederen (denk aan inbouwkasten, deuren, kozijnen en dakkapellen);
• de arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van de bij de woning behorende tuinen.

8 Vraag tijdig de in andere EU-lidstaten betaalde btw terug
Hebt u btw betaald in andere EU-lidstaten? Dan kunt u deze btw door middel van een elektronisch verzoek bij de belastingdienst in Nederland terugvragen.
Let op
Uw verzoek moet binnen zijn vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt. Verzoeken die hierna binnenkomen, worden mogelijk door het andere EU-land niet meer in behandeling genomen.

Tips voor DGA

9 Maak gebruik van het verlaagd ab-tarief
U kunt nog voor het einde van het jaar een dividenduitkering doen onder het verlaagd aanmerkelijkbelang-tarief van 22% voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet meer dan € 250.000 bedraagt. Met uw fiscale partner behaalt u nog meer voordeel. U kunt tezamen totaal € 500.000 tegen 22% uitkeren in 2014.
Let op
In 2015 geldt weer het normale aanmerkelijkbelang-tarief van 25%.

10 Let op uitkeringstest bij een dividenduitkering.
Indien er een (interim-)dividenduitkering, terugbetaling op aandelen gestort kapitaal en of inkoop van eigen aandelen anders dan om niet plaatsvindt, dan moet er een uitkeringstest worden gedaan. Het is wenselijk dat u deze test uitvoert, voordat u overgaat tot uitkering. Uit
de test blijkt of de vennootschap ook na de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen.

11 Toets het gebruikelijk loon
Het is aan te raden om te toetsen of het gebruikelijk loon van de DGA nog klopt in 2015. Het gebruikelijk loon is in 2015 het hoogste van de volgende bedragen:
• 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
• het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van het lichaam, of met het lichaam verbonden lichamen;
• € 44 000.

Omdat de belastingdienst veel afspraken met inhoudingsplichtigen heeft over de hoogte van het toe te passen loon en de belastingdienst ongeveer een jaar nodig heeft voor het maken van nieuwe afspraken, is voor het jaar 2015 voorzien in overgangsrecht. Dit overgangsrecht
houdt in u het gebruikelijk loon in 2015 zet op 75/70e van het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan € 43.000 (het standaardbedrag in 2013), tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de nieuwe gebruikelijk-loonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld.
Let op
Indien u geen gebruikelijk loon opgeeft riskeert u een boete van 50% over niet ingehouden loonheffing.

12 Breng uw bonus in de vrije ruimte
U kunt als DGA uw fiscaal voordeel behalen met de werkkostenregeling. Zo kunt u uw bonussen onder de vrije ruimte laten vallen. Deze is in 2014 nog 1,5 % van de loonsom. In
2015 wordt de vrije ruimte verlaagd naar 1,2% van de loonsom.
Let op
U dient wel te voldoen aan de voorwaarde dat u de bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is.

Tips voor de werkgever/werknemer

13 U moet nu over op de werkkostenregeling
Volgend jaar kunt u niet meer kiezen voor het ‘oude’ systeem van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling? houd dan rekening met enkele maanden voorbereidingstijd.
U dient niet alleen stil te staan bij de fiscale gevolgen van de werkkostenregeling maar ook bij de arbeidsrechtelijke impact die de werkkostenregeling heeft. Het is daarom aan te raden de arbeidsvoorwaarden tegen het licht te houden en zich onder meer af te vragen of de vergoedingen en verstrekkingen, die op dit moment worden gedaan, een verplichting opleveren jegens de werknemers om deze netto te (blijven) betalen. U moet er met uw werknemers uit zien te komen. U kunt namelijk de arbeidsvoorwaarden niet zonder meer eenzijdig wijzigen, ongeacht of er een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst c.q. CAO is opgenomen.
Let op
Indien uw werknemer een wijziging niet accepteert, zal de wijziging enkel en alleen stand kunnen houden indien u aan kunt tonen dat u een zwaarwichtig belang had bij wijziging en (in overleg) een redelijk voorstel aan de werknemer(s) heeft gedaan.

14 Voorlopig geen wijzigingen bijtellingspercentages auto
Voorlopig bent u als bestuurder van een auto van de zaak nog steeds gebonden aan de bijtelling van 14%, 20% of 25%. Pas in 2016 komen er weer aanpassingen. Zonder deze noodzakelijke aanpassingen zouden de verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s in 2016 komen te vervallen. De aanpassingen betreffen vooral de bijtellingspercentages voor elektrische en (zeer) zuinige auto’s voor 2016.
Let op
U kunt nog steeds onder de bijtelling uit komen. Hiervoor dient u middels een sluitende rittenadministratie aan te tonen dat u onder de 500-kilometergrens voor privégebruik bent gebleven. Ook indien u in het bezit bent van een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ dient u aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers rijdt.

Overige tips

15 Maak gebruik van de schenkingsvrijstelling
Tot 1 januari 2015 kunt u van zowel een familielid als een derde belastingvrij een schenking ten behoeve van de eigen woning ontvangen van maximaal € 100.000. De schenking voor de woning moet dienen ter verkrijging van een eigen woning, ter bekostiging van verbetering, onderhoud of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming of ter aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.
Tip
Indien u in 2014 een eigen woning heeft die in aanbouw is, kunt u ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat u in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning heeft voldaan.
Let op
Er is geen notariële schenkingsakte vereist.